Thumb 2b04c1ea4626a148b5364045c6d6a8fc837851bd
5ec6193fd207fb36955c2c0a3545e7c3b438e5a3

Ronald Dijkers

Ik collecteer omdat:

uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en digitale hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking het verschil kunnen maken tussen in mindere mate meedoen of goed kunnen meekomen in onze maatschappij.

Tikkie
12

donaties

€ 168

ingezameld