Thumb b86407cf109bf76a2e460cd61f9cdc0350a35879
5ec6193fd207fb36955c2c0a3545e7c3b438e5a3

Marij Free

Ik collecteer omdat:

ik er van overtuigd ben dat de meeste mensen zich niet realiseren hoe gezegend ze zijn met een leven zonder beperkingen.

Tikkie
31

donaties

€ 275

ingezameld