Thumb b4b77277ecd23e6e8b32035476d444cd4d4aadf4
5ec6193fd207fb36955c2c0a3545e7c3b438e5a3

Esther Stalman

Ik collecteer omdat:

ik meer zichtbaarheid wil creëren voor deze stichting. Het is zo belangrijk om geld in te zamelen voor onderzoek en hulpmiddelen zodat de mensen met een ernstige oogaandoening, of blind zijn op een normaal mogelijke manier onderdeel kunnen uitmaken van onze maatschappij. En dit jaar collecteer ik (zowel digitaal als deur-aan-deur voor kinderen met een zeldzame oogaandoening). Doneer jij ook?

Tikkie
13

donaties

€ 71

ingezameld